Borgerundersøgelser

Alt om borgerne, samlet ét sted

Harmonikaindhold

Borgerundersøgelserne trækker på data fra Voxmeters panel, der tæller mere end 100.000 danskere og 20.000 virksomhedsledere.

I nedenstående figur kan du se alle de data, der løbende opdateres via besvarelser af medlemmerne. Dette sker gennem 12 spørgeskemaer, som medlemmerne modtager i løbet af et år.

.

Kundeanalyser

Bosætningsanalyse

Tiltræk flere borgere

Harmonikaindhold

En bosætningsanalyse er et centralt redskab, når kommunens bosætningsstrategi skal udvikles og justeres. På baggrund af undersøgelsens indsigter, etableres de mest væsentlige strategiske overvejelser, der afgør, hvilke bosætningsindsatser der skal satses på.

En bosætningsanalyse berører som regel kommunens generelle image og omdømme. Her findes svar på, hvad kommunen forbindes med, samt hvilke barrierer og motivationsfaktorer der er væsentlige for, hvor stærkt kommunen står i forhold til at fastholde og tiltrække borgere.

Hovedformålet med at gennemføre en bosætningsanalyse er altid at tilvejebringe viden, som kan kvalificere og målrette kommunens bosætningsindsatser på såvel det strategiske som det praktiske niveau.

.

Hvorfor gennemføre en bosætningsanalyse?

Som kommune er det afgørende at kunne tiltrække nye borgere samt fastholde eksisterende. Et væsentligt element i en bosætningsstrategi er spørgsmålet om, hvem man ønsker at tiltrække, og ikke mindst hvem man har mulighed for at tiltrække.

Mennesker er mere eller mindre flytbare gennem livet. Særligt i forbindelse med uddannelsesstart og efterfølgende i etableringsfasen ser man en øget mobilitet, hvor der flyttes hen over kommunegrænserne.

Lige nu vokser antallet af 30-39-årige markant og gruppen forventes at stige med 12% frem mod 2030. Det betyder, at der er skarp konkurrence om at tiltrække denne gruppe, der både er klar til at slå rødder, etablere familie og købe bolig.

.

Hvad er en bosætningsanalyse?

Bosætning er et komplekst fænomen. Mennesker flytter af forskellige årsager og i forskellige livssituationer, og som kommune kan man have forskellige udfordringer i forhold til bosætning.

Fordi bosætning er et perspektivrigt fænomen, bør en bosætningsanalyse også være det.

Ved at kombinere flere delanalyser giver bosætningsanalysen indsigter fra forskellige vinkler og på forskellige niveauer, alt efter hvad I, som kommune, finder relevant.

En bosætningsanalyse består som oftest af en eller flere af følgende delanalyser:

 • Potentialeundersøgelse blandt borgere, der ikke er bosat i kommunen
 • Tilflytterundersøgelse blandt borgere, der er flyttet til kommunen
 • Fraflytterundersøgelse blandt borgere, der er flyttet fra kommunen
 • Borgermåling (tilfredshedsmåling) blandt kommunens nuværende borgere

.

Potentialeanalyse

En potentialeanalyse giver i første omgang svar på, hvor mange nye borgere kommunen potentielt kan tiltrække. Dernæst hvem de er, og hvad de lægger vægt på.

Analysen tager typisk udgangspunkt i en afdækning af kendskabet til kommunen samt dens image og omdømme. Indsigterne danner grundlag for en målretning og kvalificering af informationsindsatsen.

.

Tilflytteranalyse

Tilflytterne har foretaget et aktivt tilvalg af kommunen. En undersøgelse af denne gruppe giver svar på, hvem der typisk flytter til kommunen og ikke mindst hvorfor.

En tilflytteranalyse kan indeholde en segmenteringsanalyse såvel som en motivanalyse. Den viden, der tilvejebringes her, bruges ofte som input til kommunikationsindsatsen målrettet potentielle tilflyttere.

.

Fraflytteranalyse

Fraflytterne kan give vigtige inputs til kommunens fastholdelsesstrategi. Et væsentligt parameter er, om borgerne flytter fra kommunen eller til en anden kommune. Fraflytninger, der fx bunder i manglende muligheder eller utilfredshed, kræver nogle andre tiltag end dem, der bunder i et tilvalg af en anden kommune.

Et væsentligt forhold, der bør indtænkes i såvel fraflytter- som tilflytterundersøgelser, er tilbageflytningsdimensionen – altså det mulige potentiale, der ligger i at tiltrække kommunens fraflyttede borgere. Det gælder ofte for kommuner, hvor uddannelsestilbuddene er begrænsede, at der er en stor fraflytning blandt unge, men med de rette tilbud og tilpassede kommunikation vil der ofte her være et potentiale for at transformere disse fraflyttere til tilbageflyttere.

.

Borgermåling (tilfredshedsmåling)

Fastholdelse er en vigtig del af enhver bosætningsstrategi. Derfor bør der være mindst lige så meget fokus på fastholdelse af kommunens eksisterende borgere som på tiltrækning af nye.

En borgermåling giver viden om, hvor tilfredse borgerne er med at bo i kommunen, og hvad de i særlig grad er tilfredse og utilfredse med. Her afdækkes også omfanget af potentielle fraflyttere, og hvilke risikofaktorer der er til stede.

En borgermåling er med til at afdække værdien som bosætningskommune og til at kvalificere en fastholdelsesstrategi.

.

Hvordan gennemføres en bosætningsanalyse?

Ligesom en bosætningsanalyse kan indeholde forskellige elementer, kan den også gennemføres på forskellige måder.

Tilflytter- og fraflytteranalyserne baseres som oftest på CPR-data. Her udtrækkes de borgere, der er tilflyttet eller fraflyttet kommunen i en given periode. Interviewene kan herefter gennemføres via e-boks, telefonisk eller som en kombination.

Borgermålinger og undersøgelser, der gennemføres i hele landet (f.eks. en potentialeanalyse, kendskabs- og omdømmeanalyse), baseres oftest på telefoniske interviews eller webinterviews blandt internetpanelister.
Det kan være værdifuldt at supplere den kvantitative undersøgelse med en kvalitativ del enten i form af dybdeinterviews eller fokusgrupper.

.

Klik her for yderligere information

Borgerpanel

Fasthold flere borgere

Harmonikaindhold

Få adgang til et fleksibelt borgerpanel, hvor du nemt kan udarbejde spørgsmål, sende dem ud og se svarresultaterne. Borgerpanelet udgør et brugervenligt analyseværktøj, du nemt kan gå til, uanset om du er typen, der ønsker, at det skal være nemt og gå hurtigt. Eller hvis du vil lave databehandling, statistik, rapportering og feedback-løsninger, på et mere avanceret niveau.

Det særligt unikke er, at når du får adgang til borgerpanelet, får du samtidigt adgang til en stor mængde eksisterende data og indsigter, vi allerede har samlet ind og løbende opdaterer for dig. Det drejer sig om indsigter om borgernes vurdering af en lang række parametre, du ser herunder. Disse insigter er afstemt til at opfylde kommunens øverste ledelses behov for indsigter, som typisk ønskes afdækket og monitoreret.

Så snart du har adgang til borgerpanelet, kan du se alle de indsigter, du ser i nedenstående indholdsfortegnelse, enten i analyseportalen, eller ved at downloade analyserapporten.
Ønsker du blot at bestille rapporten ad-hoc, modtager du den efter 10 hverdage.

.

Overblik over indsigter

Side 2      Introduktion
Side 5      Omdømme
Side 16    Overblik
Side 20    Ledelse
Side 29    Erhvervsliv
Side 36    Trafik
Side 43    AfFald
Side 50    Borgerservice og tryghed
Side 55    Børn og unge
Side 62    Ældreforhold
Side 67    Kultur og fritid
Side 76    Forbrug og beskæftigelse
Side 81    Tillid og moral
Side 67    Kultur og fritid
Side 86    Sundhed og trivsel
Side 97    Fritidsaktiviteter
Side 122  Holdninger
Side 138  Bekymringer
Side 157  Datagrundlag og metode

.

For hvert område, har vi både spurgt til evaluering og vigtighed.

.

Klik her for yderligere information.

Rådgivning og løsninger

Vi hjælper kommuner med at identificere de vigtigste indsatsområder, når det gælder strategier for bosætning – og herunder fastholdelse, tiltrækning og borgertilfredshed. I praksis har vi siden 2008 bidraget til øget konkurrenceevne, skærpelse af bankprofil og synlighed overfor relevante kundesegmenter. Kort og godt har vi bidraget til opfyldelsen af ambitiøse mål.

Vi løser både rådgivningsopgaver på ad-hoc-basis, men indgår lige så ofte samarbejdsaftaler for et eller flere år ad gangen. Vores løsninger er altid tilpasset den enkelte kommunes aktuelle behov, uanset kommunens kompleksitet og størrelse.

Vi leverer altid en fleksibel løsning, hvor kommunen får adgang til vores analyseportal. Her kan alle analyserapporter frit downloades efter behov.

Information eller hjælp?

Du er altid velkommen til at skrive eller ringe…

  Navn

  E-mail

  Firmanavn

  Besked

  Christian-Stjer-Voxmeter

  Christian Stjer
  Adm. direktør
  [email protected]
  +45 26 83 82 82

  © Copyright - Voxmeter