STIKPRØVEKVALITET

TJEKLISTEN FOR STIKPRØVEKVALITET

Der er tre grundprincipper, som bør overholdes, når man arbejder med interview og stikprøver.
 
Grundprincip 1) Tilfældig udvælgelse
Alle svarpersoner skal udvælges tilfældigt ud af den totale population i den aktuelle målgruppe. Det vil sige, at skal man gennemføre en politisk meningsmåling med 1.000 interview blandt vælgerne, skal svarpersonerne udtrækkes helt tilfældigt blandt Danmarks cirka 4,3 millioner borgere over 17 år.
 
Grundprincip 2) Høj deltagelsesprocent
Hvis en vælgerundersøgelse skal være retvisende, er det en forudsætning, at alle persontyper bliver hørt. Kunsten er at overtale flest muligt blandt de udtrukne emner til at deltage i undersøgelsen. De resterende emner falder i kategorien ”kunne ikke træffes, ”havde ikke tid” eller ”ønskede ikke at deltage”.
En vigtig faktor er, at desto bedre interviewerne er uddannet, desto færre ”nægter” at deltage i undersøgelsen. Endnu en vigtig faktor er, at hvis interviewerne er aflønnet via fast timeløn, og ikke via akkord- eller bonusordninger, kan antallet af ”nægtere” holdes nede.
 
Grundprincip 3) Angivelse af statistisk usikkerhed
Når man har overholdt grundprincip 1 og 2, altså ”tilfældig udvælgelse” og kan angive ”deltagelsesprocenten”, kan man matematisk angive den statistiske usikkerhed.
 
Advarselslampe – her skal du tage forbehold
Siden år 2000 er der kommet en række analyseinstitutter, som er bygget op om en forretningsidé, hvis koncept er at sælge ’hurtige og billige’ undersøgelser. Ideen er, at man undgår interviewer-lønningerne og i stedet interviewer folk over internettet. Svarpersonerne inviteres via annoncer, der tilbyder honorering og præmier. Problemet ved denne metode er, at man hverken opfylder grundprincip 1, 2 eller 3.
1) Omnibus
Telefoninterview giver det mest repræsentative billede, idet alle har haft lige stor mulighed for at blive hørt, da kontaktemnerne er tilfældigt udtrukket blandt samtlige emner i populationen.
 
2) Panel og web 
Webinterview gennemført via panel, der er telefonisk rekrutteret giver et rimeligt repræsentativt billede, idet alle er tilfældigt udvalgt og inviteret via en nationalt repræsentativ omnibus gennemført via telefon.
 
3) Webpanel
Webinterview gennemført via panel og rekrutteret via annoncer giver et skævt billede, som kan forsøges udglattet ved brug af datavejning og specialudtræk ved hjælp af kvoter på eksempelvis køn, alder, geografi og uddannelse. Det altafgørende problem er dog, at grundprincipperne 1-3 (læs ovenstående) ikke kan opfyldes, og at de svarpersoner, som selv har tilmeldt sig, er motiveret af muligheden for at vinde præmier. Herved tiltrækkes en gruppe af persontyper, som adskiller sig fra den øvrige befolkning på flere forskellige parametre.
En anden væsentlig problematik, der skal tages højde for, når du vil sikre din undersøgelses validitet er undersøgelsens design og anvendelse. Du får svar som du spørger. Udformningen af spørgsmål og tolkning af tallene skal være udført korrekt. Det er væsentligt at vide: Hvordan er spørgsmålene formuleret? Hvilke konklusioner har man udledt af tallene? Og hvem har betalt for undersøgelsen?
 
Kvalitetsmåling
Hvis du vil have valide analyser, skal du altid kigge efter Voxmeters kvalitetsstempel Kvalitetsmåling.
Kvalitetsmåling er et stempel, som Voxmeter har taget initiativ til at udvikle. Kvalitetsstemplet har til formål at være med til at højne standarden i branchen.

 

Læs mere om kvalitetsmålingen her.

KONTAKT

Er du blevet nysgerrig, og vil du vide mere?
Så skriv til os her:

Anna M. Christensen
analysedirektør
[email protected]
+45 26 84 68 51

SE OGSÅ