Bankundersøgelser

Vi udarbejder dine analyser om banker
og gennemfører dit interviewarbejde

Voxmeter har svar på det meste om bankkunderne, både indenfor B2B og B2C. Hvert år gennemfører vi 224.000 interviews med privatkunder og godt 60.000 med erhvervskunder.

Vi har samlet den vigtigste og mest væsentlige viden om konjunkturen, marketing, kundernes efterspørgsel og bankrelation. En viden, som vi har samlet i analyseplatformen CEM Bank Intelligence.

Du kan både købe enkeltanalyser, analyserådgivning, foredrag eller årsadgang. Sidstnævnte giver dig adgang til hele pakken og består af en analyseportal, rapporter, support og rådgivning.

Du kan læse mere om de enkelte rapporter herunder. Hvis der er yderligere spørgsmål, så tøv ikke med tage kontakt HER.

Øvrige analyserapporter

Årets Bedste Banker 2023 - Erhvervskunder

Her kan du læse Voxmeters rapport “Årets bedste banker 2023” over de 20 største banker målt på antallet af privatkunder. 

I rapporten uddyber vi resultatet fra den samlede rapport, samt de mest markante udviklinger.

Udfyld formularen for at modtage rapporten

Jeg accepterer, at jeg ved udfyldelse af formularen ligeledes vil modtage markedsføring og nyhedsbreve fra Voxmeter A/S.

Årets Bedste Banker 2023 - Privatkunder

Her kan du læse Voxmeters rapport “Årets bedste banker 2023” over de 20 største banker målt på antallet af privatkunder. 

I rapporten uddyber vi resultatet fra den samlede rapport, samt de mest markante udviklinger.

Udfyld formularen for at modtage rapporten

Jeg accepterer, at jeg ved udfyldelse af formularen ligeledes vil modtage markedsføring og nyhedsbreve fra Voxmeter A/S.

Forretningsudvikling

Analyserapporten indeholder findings, konklusioner og anbefalinger, der bidrager til at forbedre bankens markedsposition og kunderelation. Rapporten identificerer bankens styrker og svagheder, der på baggrund af en driveranalyse rang ordnes efter, hvilke indsatsområder, der er vigtigst. Analysen omfatter hele forretningen; både image, marketing, kundeloyalitet, konkurrentanalyse og trends. Rapporten er derfor særlig værdifuld i arbejdet med forretningsudvikling.

Harmonikaindhold

I kombination mellem en omfattende databank, indeholdende fakta om kunderne samt vores forretningsmodel CEM Intelligence™ guider vi din bank til øget succes igennem konkrete findings. Det vil sige identificering af relevante indsigter, der måtte stå i vejen for en optimal sammenhængskraft mellem din organisations afdelinger og hermed bankens samlede kundetække.

Kundedatabasen opdateres ugentligt via feedback fra bankkunderne selv. Det sker via 224.000 årlige kundeinterviews. Her afdækkes alle relevante forhold indenfor PR, image, markedsføring og kundetilfredshed (læs mere i de efterfølgende analyseafsnit). Inputs direkte fra kunderne selv udgør forudsætningen for den mest effektive og tidsaktuelle forretningsudvikling. CEM Intelligence tager udgangspunkt i ledelsesfilosofien Customer Experience Management og har dannet grundlag for Voxmeters rådgivning af bankerne siden 2008.

Analysen indeholder

     • Vigtigste findings
     • Konklusion
     • Anbefalinger
     • Styrker og svagheder
     • Kundernes aktuelle efterspørgsel
     • Image
     • Markedsanalyse
     • Marketing
     • Konkurrentanalyse
     • Trends og prognoser

Analysen indbefatter en præsentation af de vigtigste findings, konklusioner og anbefalinger fulgt op med levering af en uddybende analyserapport.

KPI-rapport

Ønsker du, at der skal følges op på de identificerede indsatsområder samt de mål, du ønsker realiseret indenfor de næste 12 måneder, leverer vi en KPI-rapport.
En rapport, der leveres enten månedligt, kvartalsvist, halvårligt eller årligt efter eget ønske. En KPI-rapport omfatter typisk de 10-15 vigtigste indsatsområder og leveres i et kortfattet år-til-dato-format.

KPI-rapporten indeholder

     • Vigtigste indsatsområder
     • Startposition
     • Aktuel status
     • Anbefalede mål

.

Klik her for yderligere information.

Markedsanalyse

Rapporten analyserer effekten af en banks markedsføring og kortlægger, hvor godt bankens kommunikation performer, sammenlignet med konkurrenterne. Rapporten afdækker, hvorvidt banken når ud til de ønskede målgrupper, samt i hvilken grad populationen påvirkes positivt eller negativt. Rapporten identificerer styrker og svagheder i bankens markedsføringsstrategi og indeholder findings og anbefalinger.

Rapport om markedsanalyse
Harmonikaindhold

Analyserapporten viser, om jeres PR og kommunikationsindsats rykker sig i den rette retning og i et tilfredsstillende tempo. Herudover får I klarhed over bankens styrker og svagheder.

Markedsanalysen indledes med en kortlægning af den del af Danmarks befolkning, der er 18 år eller derover, og deres aktuelle relation til din bank. I markedsanalysen fordeles individerne i Voxmeters segmenteringskort i CEM Intelligence. Segmenteringskortet består af 4 segmenter: Segment 1 – ”Egne kunder” = Din banks kunder, der betragter din bank som deres primære bank. Segment 2 – ”Plukkemodne kunder” = Andre bankers kunder, der vil skifte bank og påtænker at blive kunde i din bank. Segment 3 – ”Potentielle kunder” = Kunder, der ikke er tilfredse med deres nuværende bank, og som ikke er afvisende overfor at blive kunde i din bank. Segment 4 – ”Kunder udenfor rækkevidde” = Andre bankers kunder, der enten ikke vil skifte bank, eller som ikke kender din bank, eller som aldrig kunne drømme om at blive kunde i din bank, eller som har en økonomi, så bankkunden finder det svært at få lov til at skifte bank. I markedsanalysens anden del uddybes de tre første segmenter; egne, plukkemodne og potentielle kunder. Her uddybes blandt andet kendskab, imageparametre, kundeomtale, synlighed og marketingeffekt. Den sidste del af analysen gennemgår det fjerde segment; kunder udenfor rækkevidde. For hvert område afdækkes den aktuelle status samt udviklingen over 3 år. For hvert parameter kan I få afrapporteret din banks position målt op imod 7 benchmarks, som I frit selv kan udvælge.

Analyserapporten indeholder

     • Markedskort
     • Kendskab
     • Brandposition
     • Kundeomtale
     • Synlighed
     • Marketingeffekt
     • Kundepotentiale

Rapporten kan købes med eller uden en mundtlig præsentation af analysens resultater beriget med konklusioner og anbefalinger.

.

Klik her for yderligere information.

Image og omdømme

Et godt omdømme påvirker markedets opfattelse og tillid til en banks ledelse og budskaber. Men bidrager også til at øge kundeloyaliteten, samt evnen til at tiltrække nye kunder og medarbejdere. Et dårligt image kan føre til mistillid i markedet, tab af kunder og medarbejderutilfredshed.

Image & omdømme-rapporten bidrager med input, der kan styrke og vedligeholde et godt image. Analysen Indeholder 20 image-parametre, 6 stakeholders, benchmarks, udvikling, findings og anbefalinger.

Rapport om Image & omdømme
Harmonikaindhold

Analysen afdækker din banks styrke udadtil via en 360-graders imagerejse. En rejse, der starter med din banks kunders evaluering af bankens medarbejdere, kundeinformation og digitale platforme. Derpå følger en afdækning af dine kunders tilfredshed, samt i hvilken grad de fortæller det til omverdenen. Næste stop afdækker de andre bankers kunders opfattelse af din bank. Dernæst rejser vi ind i journalisternes opfattelse samt deres beretninger af din bank. Og endelig ender rejsen ved meningsdannernes og aktionærernes opfattelse. Image-rapporten afdækker i alt 20 imageparametre, og for hvert af disse parametre kan du se årsudviklingen og din banks position blandt 19 konkurrenter.

Analyserapporten indeholder

     • Konklusion
     • Vigtigste imagedrivere
     • Egne kunders vurdering
     • Andre kunders opfattelse
     • Journalisternes opfattelse
     • Aktionærernes vurdering
     • Stakeholders
Rapporten kan købes med eller uden en mundtlig præsentation af analysens resultater beriget med konklusioner og anbefalinger.

Læs uddrag fra seneste rapport:

Klik her og læs hele artiklen.

.

Læs mere om, hvad image betyder – klik her

.

Ønsker du mere information om rapporten?

Kontakt os for yderligere information.

Segmentanalyse

Segmentanalysen giver dig detaljeret viden om tre specifikke segmenter. Tre segmenter i enten selv vælger, eller som CEM Intelligence identificerer for dig. Forslag til segmenter i selv vælger, kunne f.eks. være: 1) personer der vil købe ejerbolig indenfor de næste 6 måneder. 2) Personer der vil købe bil via bankfinansiering. 3) Personer der planlægger at tegne pensionsopsparing. CEM Intelligence identificerer bankens tre mest plukkemodne kundesegmenter. Hvert segment beskrives med en uddybende personprofil, samt hvor I opnår den højeste hitrate i medierne, udspecificeret for Tv, printmedier og nettet. Derudover afdækkes de tre segmenters største rådgivnings- og finansieringsbehov.

Rapport om segmentanalyse
Harmonikaindhold

Segmentanalysen er en udvidet marketinganalyse og udgør et værdifuldt værktøj i dit kampagnearbejde. Segmentanalysen giver dig detaljerede data, der tegner en udspecificeret profil af et specifikt segment, du selv vælger. Det kunne være personer, der indenfor de næste 12 måneder fx påtænker at købe ejerbolig, bil eller bygge ny bolig. Eller bankkunder, der påtænker at omlægge lån, tegne forsikring eller pension. Eller investeringskunder, virksomhedsejere eller private banking-kunder m.fl.
En segmentrapport indeholder en profil af tre segmenter, som du selv vælger.

I første afsnit får du en kort overordnet profil af de tre segmenter hver især. De næste afsnit fortæller dig, hvor mange individer der er i segmentet, hvor de bor samt deres gennemsnitsalder. Dernæst fastlægges, hvilke medier de primært benytter – både indenfor tv, radio, print og online. Derpå føler en kortlægning af deres internetadfærd.

Dernæst får du klarhed over segmenternes aktuelle rådgivnings-, engagement- og finansieringsønsker. Og i den afsluttende del får du indblik i de mere bløde fakta, fx fritidsinteresser, holdninger og bekymringer. Rapporten slutter af med en kort demografisk baggrundsprofil.

Segmentanalysen giver dig altså en stor mængde opdaterede data som du kan bruge operationelt til at styrke dit kampagnearbejde. Et særdeles værdifuldt supplement til den traditionelle marketingsanalyse.

Segmentrapporten indeholder

     • Overordnet profil
     • TV og printmedier
     • Internetadfærd
     • Finansieringsbehov
     • Fritidsinteresser
     • Holdninger
     • Bekymringer
     • Baggrund/Demografi.

Rapporten kan købes med eller uden en mundtlig præsentation af analysens resultater beriget med konklusioner og anbefalinger.

Datagrundlag

Segmentrapporten trækker på data fra Voxmeters panel, der tæller mere end 100.000 danskere og 20.000 virksomhedsledere.

I nedenstående figur kan du se alle de data, der løbende opdateres via besvarelser af medlemmerne. Dette sker gennem 12 spørgeskemaer, som medlemmerne modtager i løbet af et år.

.

Klik her for yderligere information.

Kundeloyalitet

Rapporten afdækker NPS og andelen af aktive ambassadører med 10 års udvikling og ønskede benchmark. Analysen identificerer årsager til utilfredshed indenfor hele kundeberøringsspekteret. Strakt over kundernes fulde forretningsomfang, vurdering af ledelse, rådgivere, rådgivning, åbningstider, tilgængelighed, kontakt, kundeinformation, service- og prisparametre, fordelsprogram, digitale platforme, gode og dårlige kundeoplevelser og kundesamtaleemner. På dette udtømmende datagrundlag, indeholder rapporten helt konkrete findings og anbefalinger.

rapport om kundeloyalitet
Harmonikaindhold

Som det fremgår af nedenstående indholdsfortegnelse, afdækker Voxmeter et ganske betydeligt antal kundeberøringsområder. Her kan du få leveret en særskilt analyse om de enkelte sektioner i indholdsfortegnelsen.

Du kan også bestille den store CEM Intelligence-rapport. Her får du afdækket de væsentligste områder, der tilsammen afgør, i hvilken grad kunderne er tilfredse eller utilfredse. Her får du identificeret præcis de områder, hvor din bank med størst effekt kan sætte ind for at øge kundeloyaliteten. CEM Intelligence-rapporten følges op med en mundtlig præsentation beriget med konklusioner og anbefalinger.

Analysen indeholder

 • Overordnet evaluering
  • Ledelsen
  • Troværdighed
  • Ansvarlighed
  • Åbenhed
  • Bankens økonomi
 • Rådgivning (13 parametre)
  • Behov/Relevans
  • Evaluering
 • Kontakt og dialog
  • Behov/Relevans
  •  Evaluering
   • Tilgængelighed
   • Frekvens
   • Kontaktform
   • Seneste
   • Initiativ
 • Kundeinformation
  • Behov/Relevans
  • Frekvens
  • Evaluering
 • Digital platform
  • Behov/Relevans
  • Mobilbank
  • Netbank
  • Betalingsløsninger
 • Services (21 parametre)
  • Behov/Relevans
  • Evaluering
 • Forretningsomfang
  • Kortlægning
  • Engagementsprofil
  • Volume
  • Behov/Relevans
  • Evaluering
 • Kundeloyalitet
  • Ambassadører
  • NPS
  • Kundeomtaler
  • Omtaleemner
  • Kundeklager
  • Utilfredshedsårsager
  • Anti-churn
 • Fordelsprogram
  • Behov/Relevans
  • Evaluering

Du kan frit vælge, hvilke af ovenstående sektioner du ønsker at få analyseret.

Ovenstående områder opdateres hver uge. Det bliver hvert år til ca. 224.000 kundeinterviews, hvorfor vi kan levere din analyserapport indenfor 10 hverdage – forudsat at din bank hører til blandt de 20 største, målt på antallet af privatkunder. For øvrige banker kan rapporten leveres indenfor 20 hverdage.

.

Klik her for yderligere information.

Erhvervskunder

Erhvervsrapporten indeholder findings, konklusioner og anbefalinger, der bidrager til at forbedre erhvervsbankens markedsposition. Rapporten identificerer erhvervsbankens styrker og svagheder, der på baggrund af en driveranalyse, ragordnes efter, hvilke indsatsområder der er vigtigst. Analysen omfatter hele forretningen – både image, marketing, kundeloyalitet, konkurrentanalyse og trends. Rapporten er derfor særlig værdifuld i arbejdet med forretningsudvikling.

rapport om erhvervskunder
Harmonikaindhold

Analysen af erhvervsbankskunderne omfatter både en markedsanalyse og en kundeloyalitetsanalyse.
I indholdsfortegnelsen herunder kan du se, hvilke områder du får afdækket. Her kan du frit vælge, hvilke sektioner I ønsker at få analyseret.

Analysen indeholder

 • Markedsanalyse
  • Markedskort
  • Kendskab
  • Brandposition
  • Kundeomtale
  • Synlighed
  • Marketingeffekt
  • Kundepotentiale
 • Kundeloyalitet
  • Loyalitetssegmenter
  • Ambassadører
  • NPS
  • Driveranalyse
  • Styrker og svagheder
 • Produkter og services
  • Kredit
   • Fleksibilitet
   • Støtte
   • Kreditproces
   • Kreditvillighed
  • Priser
   • Værdi
   • Indlånsrenter
   • Udlånsrenter
   • Gebyrer
   • Gennemsigtighed
  • Services
   • Netbank
   • Mobilbank
   • Digitale services
   • Ydelser
   • Internationalt
  • Rådgivning
   • Engageret
   • Lyttende
   • Kundeforståelse
   • Specialistviden
   • Rådgivningskompetence
  • Bankopfattelse
   • Bankens økonomi
   • Anstændighed
   • Ledelse
   • Åbenhed

Analysen indbefatter en præsentation af de vigtigste findings, konklusioner og anbefalinger fulgt op med levering af en uddybende analyserapport.

Ovenstående områder opdateres hver uge. Det bliver hvert år til ca. 60.000 kundeinterviews, hvorfor vi kan levere din analyserapport indenfor 10 hverdage – forudsat at din bank hører til blandt de 15 største, målt på antallet af erhvervskunder. For øvrige banker kan rapporten leveres indenfor 20 hverdage.

Du kan også få den mere omfattende CEM Intelligence-analyse

Her får du afdækket de væsentligste områder, der tilsammen afgør, i hvilken grad erhvervskunderne er tilfredse eller utilfredse. Her får du identificeret præcis de områder, hvor din erhvervsbank med størst effekt skal sætte ind for at tiltrække flere erhvervskunder og samtidigt øge kundeloyaliteten.
Denne analyse følges op med en mundtlig præsentation med konklusioner og anbefalinger.

KPI-rapport

Ønsker du, at der skal følges op på de identificerede indsatsområder samt de mål, du ønsker realiseret indenfor de næste 12 måneder, leverer vi en KPI-rapport.
En rapport, der leveres enten månedligt, kvartalsvist, halvårligt eller årligt efter eget ønske. En KPI-rapport omfatter typisk de 10-15 vigtigste indsatsområder og leveres i et kortfattet år-til-dato-format.

KPI-rapporten indeholder

     • Vigtigste indsatsområder
     • Startposition
     • Aktuel status
     • Anbefalet mål

.

Klik her for yderligere information.

Dansk konjunkturbarometer

Få viden om det, der sker, før det sker!

Få et unikt indblik i virksomhedernes og befolkningens aktuelle situation og fremtidsplaner via Voxmeters omfattende interviewundersøgelse. Vi gennemfører 2.000 interviews om ugen for at sikre, at vores statistikker og prognoser er mest muligt præcise. Med direkte adgang til virksomhederne og borgerne selv, kan vi forudsige kommende tendenser og begivenheder via et solidt datagrundlag. Dermed kan vores månedlige konjunkturrapport hjælpe dig med at træffe rettidige beslutninger og navigere i en konstant skiftende verden.

Harmonikaindhold

I rapporten får du tremåneders-prognoser for de mest væsentlige markeds- og samfundsområder. Du varsles om, hvad der sker, før det sker, og er dermed på forkant med kommende tendenser. Varslingen kommer direkte fra danskerne og de danske virksomheder. Dels via Voxmeters befolkningspanel, dels via vores virksomhedspanel. Rapporten udkommer hver måned.

.

Rådgivning og løsninger

Vi hjælper banker med at identificere de vigtigste indsatsområder, når det gælder forretningsudvikling, marketing og kundeengagement. I praksis har vi siden 2008 bidraget til øget konkurrenceevne, skærpelse af bankprofil og synlighed overfor relevante kundesegmenter. Kort og godt har vi bidraget til opfyldelsen af ambitiøse mål.

Vi løser både rådgivningsopgaver på ad-hoc-basis, men indgår lige så ofte samarbejdsaftaler for et eller flere år ad gangen. Vores løsninger er altid tilpasset den enkelte banks aktuelle behov, uanset bankens kompleksitet og størrelse.

Vi leverer altid en fleksibel løsning, hvor banken får adgang til vores analyseportal. Her kan alle analyserapporter frit downloades efter behov.

analyseløsning

Kontakt mig endelig, hvis du har spørgsmål

Christian Stjer
Adm. direktør

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  © Copyright - Voxmeter