NGO’erne og befolkningen

Vi udarbejder dine analyser om NGO’ernes opbakning
og gennemfører dit interviewarbejde

Voxmeters analyser giver dig svar på alt, hvad der er væsentligt for din organisation i relation til jeres PR, markedsføring, fundraising og jeres støtters loyalitet.

Analysesystemet hedder CEM NGO Intelligence. Her gennemføres der årligt 117.000 interviews med befolkningen. Du kan enten bestille enkeltanalyser eller få adgang til analyseplatformen, hvor alt tilgås online.

Du kan læse mere om de forskellige rapporter, analyser og andre tilbud herunder. Er der nogle spørgsmål eller har det fanget din interesse, så tøv ikke med at tage kontakt

interviews årligt
0
monitorerede NGO’er
0
års ekspertise
0
Harmonikaindhold

Voxmeters analyser giver dig svar på alt, hvad der er væsentligt for din organisation i relation til jeres PR, markedsføring, fundraising og jeres støtters loyalitet.

Analysesystemet hedder CEM NGO Intelligence. Her gennemføres der årligt 117.000 interviews med befolkningen. Du kan enten bestille enkeltanalyser eller få adgang til analyseplatformen, hvor alt tilgås online.

Rapporter og analyser

Forretningsudvikling

Analyserapporten indeholder findings, konklusioner og anbefalinger, der bidrager til at forbedre din organisations markedsposition. Rapporten identificerer din organisations styrker og svagheder, der på baggrund af en driveranalyse rang ordnes efter, hvilke indsatsområder der er vigtigst. Analysen omfatter hele forretningen – både image, marketing, medlemsloyalitet, benchmarksanalyse og trends. Rapporten er derfor særlig værdifuld i arbejdet med forretningsudvikling.

Harmonikaindhold

I kombination mellem en omfattende databank, indeholdende fakta om danskernes relation til NGO’erne samt vores forretningsmodel CEM Intelligence™ guider vi din organisation til en styrket position blandt befolkningen igennem konkrete findings. Det vil sige identificering af relevante indsigter, der måtte stå i vejen for synligheden, samt forståelsen og ønsket om at bakke op om din organisations virke.

Voxmeters databank opdateres ugentligt via 113.000 interviews, årligt. Her afdækkes alle relevante forhold indenfor PR, image, markedsføring og medlemstilfredshed (læs mere i de efterfølgende analyseafsnit). Inputs der kommer direkte fra befolkningen selv, udgør ofte et solidt fundament for en effektiv og tidsaktuel forretningsudvikling. CEM Intelligence tager udgangspunkt i ledelsesfilosofien Customer Experience Management og har dannet grundlag for Voxmeters rådgivning af organisationerne siden 2009.

Analysen indeholder

     • Vigtigste findings
     • Konklusion
     • Anbefalinger
     • Styrker og svagheder
     • Medlemmernes aktuelle efterspørgsel
     • Image
     • Markedsanalyse
     • Marketing
     • Konkurrentanalyse
     • Trends og prognoser

Analysen indbefatter en præsentation af de vigtigste findings, konklusioner og anbefalinger fulgt op med levering af en uddybende analyserapport.

KPI-rapport

Ønsker du, at der skal følges op på de identificerede indsatsområder samt de mål, du ønsker realiseret indenfor de næste 12 måneder, leverer vi en KPI-rapport. En rapport, der leveres enten månedligt, kvartalsvist, halvårligt eller årligt efter eget ønske. En KPI-rapport omfatter typisk de 10-15 vigtigste indsatsområder og leveres i et kortfattet år-til-dato-format.

KPI-rapporten indeholder

     • Vigtigste indsatsområder
     • Startposition
     • Aktuel status
     • Anbefalede mål

.

Klik her for yderligere information.

Segmentanalyse

Segmentanalysen giver detaljeret viden om tre specifikke segmenter. Tre segmenter I enten selv vælger, eller CEM Intelligence identificerer.

Forslag til tre segmenter i selv vælger og ønsker at blive klogere på, kunne f.eks. være: 1) personer der ønsker at støtte organisationen. 2) Personer der ønsker at være frivillig. 3) Personer der aktivt anbefaler organisationen. Segmenter, vi beder CEM Intelligence om at identificere, kunne fx være de tre mest plukkemodne fundraising-segmenter. Hvert segment beskrives med en uddybende personprofil, samt hvor I opnår den højeste hit-rate i medierne, udspecificeret for Tv, printmedier og web. Derudover segmentets største rådgivnings- og finansieringsbehov.

Harmonikaindhold

Segmentanalysen er en udvidet marketinganalyse og udgør et værdifuldt værktøj i dit kampagnearbejde. Segmentanalysen giver dig detaljerede data, der tegner en udspecificeret profil af et specifikt segment, du selv vælger. Det kunne være personer, der indenfor de næste 12 måneder fx påtænker at støtte en NGO. Eller personer, der er i tvivl om, hvorvidt de ønsker at støtte en NGO.

En segmentrapport indeholder en profil af tre segmenter, som du selv vælger.
I første afsnit får du en kort overordnet profil af de tre segmenter hver især. De næste afsnit fortæller dig, hvor mange individer der er i segmentet, hvor de bor samt deres gennemsnitsalder. Dernæst fastlægges, hvilke medier de primært benytter – både indenfor tv, radio, print og online. Derpå føler en kortlægning af deres internetadfærd. Dernæst får du klarhed over segmenternes aktuelle støtteengagement- og kanaler. Og i den afsluttende del får du indblik i de mere bløde fakta, fx fritidsinteresser, holdninger og bekymringer. Rapporten slutter af med en kort demografisk baggrundsprofil.

Segmentanalysen giver dig altså en stor mængde opdaterede data som du kan bruge operationelt til at styrke dit kampagnearbejde. Et særdeles værdifuldt supplement, til den traditionelle marketingsanalyse.

Segmentrapporten indeholder

     • Overordnet profil
     • TV og printmedier
     • Internetadfærd
     • Seneste støttekanaler
     • Fritidsinteresser
     • Holdninger
     • Bekymringer
     • Baggrund/Demografi

Rapporten kan købes med eller uden en mundtlig præsentation af analysens resultater beriget med konklusioner og anbefalinger.

Datagrundlag

Segmentrapporten trækker på data fra Voxmeters panel, der tæller mere end 100.000 danskere og 20.000 virksomhedsledere.

I nedenstående figur kan du se alle de data, der løbende opdateres via besvarelser af medlemmerne. Dette sker gennem 12 spørgeskemaer, som medlemmerne modtager i løbet af et år.

.

Klik her for yderligere information.

.

Markedsanalyse

Rapporten analyserer effekten af en organisations markedsføring og kortlægger, hvor godt organisationens kommunikation performer sammenlignet med lignende organisationer. Rapporten afdækker hvorvidt organisationen når ud til de ønskede målgrupper, samt i hvilken grad populationen påvirkes positivt eller negativt. Rapporten identificerer styrker og svagheder i organisationens markedsføringsstrategi og indeholder findings og anbefalinger.

Harmonikaindhold

Analyserapporten viser, om jeres PR og kommunikationsindsats rykker sig i den rette retning og i et tilfredsstillende tempo. Herudover får I klarhed over organisationens styrker og svagheder.

Markedsanalysen indledes med en kortlægning af den del af Danmarks befolkning, der er 18 år eller derover, og deres aktuelle relation til din organisation. I markedsanalysen fordeles individerne i Voxmeters segmenteringskort i CEM Intelligence. Segmenteringskortet består af 4 segmenter: Segment 1 – ”Egne støtter” = Din organisations støtter, der betragter din organisation som deres primære organisation. Segment 2 – ”Plukkemodne støtter” = Andre organisationers støtter, der vil skifte organisation og påtænker at støtte din organisation. Segment 3 – ”Potentielle støtter” = Støtter, der ikke er tilfredse med deres nuværende organisation, og som ikke er afvisende overfor at blive kunde i din organisation. Segment 4 – ”Støtter udenfor rækkevidde” = Støtter som ikke kender din organisation, eller som ikke støtter din organisation på grund af et dårligt image, eller som aldrig kunne drømme om at støtte organisationer generelt.

I markedsanalysens anden del uddybes de tre første segmenter; egne, plukkemodne og potentielle støtter. Her uddybes blandt andet kendskab, imageparametre, støtteomtale, synlighed og marketingeffekt. Den sidste del af analysen gennemgår det fjerde segment; støtter udenfor rækkevidde. For hvert område afdækkes den aktuelle status samt udviklingen over 3 år. For hvert parameter kan I få afrapporteret din organisations position målt op imod 7 benchmarks, som I frit selv kan udvælge.

Analyserapporten indeholder

     • Markedskort
     • Kendskab
     • Brandposition
     • Støtteomtale
     • Synlighed
     • Marketingeffekt
     • Støttepotentiale

Rapporten kan købes med eller uden en mundtlig præsentation af analysens resultater beriget med konklusioner og anbefalinger.

.
Klik her for yderligere information.

Medlems- og støtteloyalitet

Rapporten afdækker loyaliteten blandt organisationens støtter og medlemmer. Loyaliteten afrapporteres via NPS og andelen af aktive ambassadører. Årsagerne til graden af loyalitet og opbakning, identificeres på relevante berøringsområder, lige fra organisationens ledelse, forvaltning af støttekroner, handlekraft, indsatser, relevans, troværdighed og kommunikation. Hertil afdækkes konkrete oplevelser og evaluering i forbindelse med fundraising. Samt ønsker for fremtidig relation – både relateret til støtte, frivillighed og omfang. Rapporten indeholder benchmark og 10 års udvikling, samt findings og anbefalinger.

Harmonikaindhold

Som det fremgår af nedenstående indholdsfortegnelse, afdækker Voxmeter et ganske betydeligt antal medlems- og støtteberøringsområder. Her kan du få leveret en særskilt analyse om de enkelte sektioner i indholdsfortegnelsen.

Du kan også bestille den store CEM Intelligence-analyse. Her får du afdækket de væsentligste områder, der tilsammen afgør, i hvilken grad støtterne, eller medlemmerne, er tilhængere eller modstandere af jeres organisation. Her får du identificeret præcis de områder, hvor din organisation med størst effekt kan sætte ind for at øge opbakningen og støtteintentionen. CEM Intelligence-analysen følges naturligvis op med en mundtlig præsentation beriget med konklusioner og anbefalinger.

Analysen indeholder

 • Loyalitet
  • CEM-Segmenter
   • Superloyale
   • Risikozonen
   • Skilsmisseparate
  • Ambassadører
   • Aktivt positive
   • Aktivt negative
  • NPS
  • Anciennitet
   • Medlemmer
   • Støtter
   • Frivillige
 • Handlinger
  • Positive
  • Negative
  • Positive handlinger (6 parametre)
  • Negative handlinger (7 parametre)
 • Fundraising
  • Støtteintention
   • Næste 3 måneder
   • Næste 12 måneder
  • Evaluering af 6 områder
  • Kontaktfrekvens
  • Støtteårsager – Generelt (12 stk.)
  • Støtteårsag NGO-specifikt (15 stk.)
  • Støtteform – Seneste (12 kanaler)
  • Støtteform – Fremtidig (12 kanaler)
  • Støttebeløb – 8 Intervaller

Ovenstående områder opdateres hver uge.

.

Klik her for yderligere information.

Dansk konjunkturbarometer

Få viden om det, der sker, før det sker!

Få et unikt indblik i virksomhedernes og befolkningens aktuelle situation og fremtidsplaner via Voxmeters omfattende interviewundersøgelse. Vi gennemfører 2.000 interviews om ugen for at sikre, at vores statistikker og prognoser er mest muligt præcise. Med direkte adgang til virksomhederne og borgerne selv, kan vi forudsige kommende tendenser og begivenheder via et solidt datagrundlag. Dermed kan vores månedlige konjunkturrapport hjælpe dig med at træffe rettidige beslutninger og navigere i en konstant skiftende verden.

Harmonikaindhold

I rapporten får du tremåneders-prognoser for de mest væsentlige markeds- og samfundsområder. Du varsles om, hvad der sker, før det sker, og er dermed på forkant med kommende tendenser. Varslingen kommer direkte fra danskerne og de danske virksomheder. Dels via Voxmeters befolkningspanel, dels via vores virksomhedspanel. Rapporten udkommer hver måned.

.

Rådgivning og løsninger

Vi hjælper organisationer med at identificere de vigtigste indsatsområder, når det gælder forretningsudvikling, markedsføring, støtte samt medlemsengagement.

Vi løser både rådgivningsopgaver på ad-hoc-basis, men indgår lige så ofte samarbejdsaftaler for et eller flere år ad gangen. Vores løsninger er altid tilpasset den enkelte organisations aktuelle behov, uanset organisationens kompleksitet og størrelse.

Vi bestræber os altid på at levere den mest mulige fleksible løsning, hvor din organisation får adgang til vores analyseportal, samt løbende support. Her kan alle analyserapporter frit downloades efter behov. Voxmeter giver alle NGO’er en særskilt rabat på overstående.

analyseløsning

Kontakt mig endelig, hvis du har spørgsmål

Christian Stjer
Adm. direktør

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  © Copyright - Voxmeter