Kvantitativ eller kvalitativ metode

Hvad skal du vælge?

Voxmeter udfører alle former for interview, og vi sætter en ære i at finde den helt rigtige metode til netop din problemstilling og målgruppe.

Hvor de kvantitative undersøgelser giver svar på hvor mange, kan de kvalitative metoder svare på hvorfor og hvordan. Du skal derfor overveje, om du ønsker at afdække større tendenser, eller om du ønsker at gå i dybden med sammenhængene mellem adfærd og holdninger. Hvor de kvalitative analyser er gode til at identificere relevante emner eller problematikker i de indledende faser, kan de kvantitative analyser sige noget om fænomenets udbredelse.

I flere tilfælde er det anvendeligt at kombinere metoderne eller forskellige former for dataindsamling. Voxmeter har en lang tradition inden for metodetriangulering, og vi har også integreret denne mulighed som en del af vores unikke analyseteknologi Catglobe, som håndterer en lang række forskellige former for dataindsamling.

hall test face-to-face interview og spørgeskemaundersøgelser
rekruttering til kvalitativ interview
web panel interview undersøgelse analyse
Hall-test og face-to-face undersøgerlser

Hvornår skal du bruge kvantitativ metode?

De kvantitative metoder tager udgangspunkt i spørgsmål, der er kvantificerbare. Herved kan de kvantitative metoder anvendes, når du skal påvise tendenser i den udvalgte målgruppe. De kvantitative metoder er kendetegnet ved en lukket og prædefineret spørgsmålsstruktur, hvilket er velegnet, når man søger håndfast og statistisk valid information eller dokumentation.

Voxmeter gennemfører en lang række kvantitative interview, eksempelvis telefoninterview, webinterview, hall tests og face-to-face interview.

Kvantitativ metode: Telefon eller internet?

I en kvantitativ analyse står valget ofte mellem telefon- eller internetbaserede interview. Begge metoder kan være velegnede, men det afhænger 100 % af undersøgelsens genstandsfelt og målgruppe. Det er oplagt at gennemføre test af reklamefilm og annoncer ved hjælp af internettet, hvor man har muligheden for at inkorporere det visuelle element.

Består din målgruppe af personer, der er kendetegnet ved i høj grad at have adgang til at benytte internettet, kan det også være hensigtsmæssigt at benytte denne metode. Undersøgelser, der omhandler særligt følsomme emner kan også med fordel gennemføres via internettet. Men selvom de fleste danskere har internetadgang, er der stadig over 10%, der ikke har. Du skal altså være opmærksom på, at mere end hver tiende dansker er udelukket fra at deltage i denne type undersøgelser. Dette er vigtigt at holde sig for øje, da denne gruppe også adskiller sig fra den øvrige befolkning på en række andre parametre.

Samfunds-, politik- og konjunkturmålinger

Samfunds-, politik- og konjunkturmålinger bør gennemføres telefonisk. Det samme gælder andre undersøgelser, hvor det er væsentligt, at hele befolkningen er repræsenteret. Udover at repræsentativitet alt andet lige sikres bedre ved telefoniske undersøgelser, har telefonen som redskab også andre fordele. Generelt opnår man færre ”ved ikke-svar” ved telefoniske undersøgelser, ligesom man i højere grad har muligheden for at sikre sig, at man får et udtømmende svar.

Hvornår skal du bruge kvalitative metode?

Den kvalitative metode anvendes i situationer, hvor man ønsker en mere dybdegående og eksplorativ analyse af for eksempel holdninger, motiver og præferencer. De kvalitative metoder som fokusgrupper og dybdeinterview er velegnede til de indledende faser, for eksempel i forbindelse med udvikling eller lancering af et nyt produkt. Den kvalitative metode er karakteriseret ved sin åbne og udforskende struktur, hvor der tages udgangspunkt i målgruppens egen beskrivelse af deres livsverden, værdier og begreber.

Voxmeter anvender en lang række kvalitative metoder, eksempelvis gruppediskussioner, duo-interview, individuelle interview, familieinterview og workshops.

Sådan gør vi – kvalitative teknikker

Kvalitativ research anvendes i mange forskellige sammenhænge som eksempelvis image og positionering, brand forståelse, produktudvikling/innovation, kommunikationsudvikling, tilfredsundersøgelser, salgsevaluering samt mange andre områder og problemstillinger.

Ved brug af kvalitativ research kommer du ind under huden på din målgruppe og faciliterer indre følelser og motiver. Du går bag om facaden og de rationelle argumenter for at finde frem til dybere behov og præferencer, hvilket er afgørende faktorer for købsbeslutninger og præferencedannelse.

Ved kvalitativ research anvender vi en lang række metoder og teknikker, som kombineres i henhold til projektets karakter og formål. Vi arbejder både med gruppediskussioner, duo-interview, individuelle interview, familieinterview og workshops. I tilfælde, hvor det vurderes relevant – for eksempel ved meget personlige emner eller i brugssituationer – rykkes interviewfaciliteterne hjem til deltageren eller ”ud i marken”, hvilket skaber de bedste omstændigheder for interviewet.

Til afdækning af meget dybe og til tider ubevidste følelser og motiver anvender vi forskellige projektive teknikker. Ved brug af leg og kreativitet hjælper disse den interviewede til at beskrive følelser og stemninger forbundet med for eksempel et brand, en brugssituation eller en sindstilstand, som ellers er svær at forklare. Man kan anvende psychodrawing til at beskrive, hvilken stemning og følelse brugen af et produkt giver. Dette giver mulighed for at foretage en emotionel og funktionel Means-End-Chain analyse. Andre eksempler på projektive teknikker er collageøvelse, kinesisk portræt, associationsøvelse, brand mapping og positioneringsøvelse.

Skal du have hjælp til din næste fokusgruppe eller dybdeinterview ?

Kontakt mig endelig, hvis du har spørgsmål

Nanna Gabrielsen
Chefkonsulent
+45 27 21 08 06

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    © Copyright - Voxmeter